Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Kamers met Kansen, Combiwel (KmK) huisvest en begeleidt jongeren met hoog risico op schooluitval of op verlies van dagbesteding. Wanneer blijkt dat er problemen zijn op het vlak van huisvesting en/of in de thuisrelaties waardoor de dagbesteding van een jongere in het geding komt, is het traject van Kamers met Kansen een zeer gunstige route met een gezonde ontwikkeling richting een zelfredzaam, zelfstandig bestaan. Professionals uit het werkveld van zorg, onderwijs en welzijn melden jongeren aan bij de GGD voor een toegangsscreening. De GGD meldt door.

De jongeren die bij Kamers met Kansen instromen zijn jongeren met problemen, geen probleemjongeren: de problematiek ligt grotendeels buiten henzelf. Er is sprake van een onveilig of afwezig sociaal netwerk. Zij kunnen geen beroep doen op ouders of verzorgers bij zaken die belangrijk zijn bij de volwassenwording. Kamers met Kansen biedt jongeren een kamer en coaching om zo snel mogelijk het leven weer op de rit te krijgen. Daarbij creëert KmK een zo natuurlijk mogelijke en veilige omgeving waarbij jongeren elkaar op kunnen zoeken en er daarnaast een professional beschikbaar is voor vragen betreffende woonzaken, financiële en sociale zelfredzaamheid.

Kamers met Kansen is geen zorginstelling. Wat is Kamers met Kansen dan wel? Kamers met Kansen werkt aan het welzijn van jongeren. Dit betekent dat jongeren die in de zorg terecht dreigen te komen of juist uit de zorgsector klauteren, binnen onze doelgroep vallen. Door het traject van bewoning bij ons te doorlopen, voorkom je dus dat de jongere in de zorg terecht komt. Of, erger nog, via een route van zwerven op straat met criminele contacten in de zorg of detentie terecht komt.

K-illustraties-model3-1b

 Oranjefonds

Kamers met Kansen Combiwel is van september 2012 tot september 2015 voor drie jaar, samen met landelijk 19 andere projecten, onderdeel geweest van het programma Kansen voor Jongeren van het Oranjefonds. Het concept van hoofdbewonerschap is in dit programma ontwikkeld. Jongeren ondersteunen elkaar bij schoolgang het behalen van een startkwalificatie. Hoofdbewoners geven het goede voorbeeld in huis en houden een oogje in het zeil aangaande de naleving van huisregels. Dit concept wordt toegejuicht door het Koninklijk huis, de Gemeente Amsterdam, de woningbouwcorporaties en de jongeren zelf.

 

Een landelijk en internationaal concept

Kamers met Kansen is een landelijk en internationaal beproefd totaalconcept voor jongeren met potentie van 18 tot 26 jaar. Kamers met Kansen Combiwel is aangesloten bij Kamers met Kansen Nederland en is assiociated partner van de Foyers in Londen.

ambitie

Ambitie

De ambitie van Kamers met Kansen Combiwel is:

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid: Jongeren leren een eigen huishouden te runnen, hun gevoelsleven in beeld te krijgen en eigen te maken, en kunnen hoofdbewoner worden na hun ontwikkeltraject te hebben afgerond. Hoofdbewoners coachen de andere jongeren in het project met een laagdrempelige, natuurlijke insteek. Jongeren leren van elkaar en zien perspectief wanneer er jongeren in het project zitten die een voorbeeld voor hen zijn. Individuele coaching door een professional is ook onderdeel van het traject richting zelfredzaamheid.

Aanleren goed burgerschap; jongeren zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en woonomgeving. Zo zijn ze goed voorbereid wanneer ze echt ‘op zichzelf’ wonen en ook te maken krijgen met buren, een wijk waarin ze wonen en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

K-illustraties-model5-3b

K-illustraties-model4-2b

ambitie

Het gevoel van eigenaarschap ontwikkelen; jongeren leren zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen ontwikkeling en worden eigenaar over hun situatie. Daarbij is perspectief belangrijk. Jongeren ontwikkelen in een optimale situatie eigenaarschap voor hun collega projectgenoten en hun leefomgeving.

Van consument naar producent; jongeren worden in plaats van consument producent van ondersteuning. Jongeren ondersteunen in het laatste stadium ook andere jongeren en doen vrijwilligerswerk in de buurt.

Koppeling met vrijwilligers; door gebruik te maken van vrijwilligers kan het netwerk van een jongere vergroot worden en leert een jongere zelfstandig anderen te vragen voor eventuele ondersteuning.

Missie

Missie: doorbreken van patronen

Wij geloven dat jongeren die in een instabiele levenssituatie terecht zijn gekomen en weinig kansen hebben gekregen om zich te ontwikkelen, niet verpest zijn voor de toekomst maar leerbaar zijn wanneer ze positief benaderd worden en wonen in een veilige en stimulerende omgeving. Door ons hier hard voor te maken zullen jongeren, wanneer zij richting volwassenheid gaan, de arbeidsmarkt betreden en eventueel zelf kinderen op de wereld zetten,  voldoende zelfredzaam zijn en positieve verandering kunnen laten zien.

Praktisch, positief en doelgericht

Jongeren zelf hebben de meeste behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke problematiek, het opbouwen van relaties, de omgang met huisgenoten en collega’s en zicht en grip hebben op hun financiën. Met onze partners in de domeinen Wonen, Leren en Werken zorgen we voor positieve verandering voor de toekomst.

 

K-illustraties-model3-3b

           K-illustraties-model2-3b

Missie

Onze jongeren zijn positief te ontwikkelen: er is niet fundamenteel iets mis in hun gedrag of karakter. Met wat hulp en vertrouwen kunnen ze hun eigenwaarde weer terug vinden en op de rit worden geholpen.  Gaandeweg het traject is er ontwikkeling van (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid, capaciteiten, kennis én ervaring. Hierbij is er een gedeelde verantwoordelijkheid met de Gemeente Amsterdam, woningbouwcorporaties, werkgevers, en ambulante hulpverleners. Kamers met Kansen voert de ‘regie’ over dit netwerk, bewaakt de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling van de jongeren en monitort de resultaten.

Wanneer jongeren ‘uitgeleerd’ zijn, stromen zij vaak door naar reguliere huisvesting. Het streven voor de toekomst is om hierbij nauwere samenwerking met woningbouwcorporaties aan te gaan en hen gezonde, participerende burgers aan te reiken. 

 

Het team

Het team van Kamers met Kansen bestaat uit:

Het team van Kamers met Kansen bestaat uit:

 • 10 jongerencoaches
 • 2 stagiaires
 • 26 hoofdbewoners
 • 3 externe vrijwilligers
 • 1 huismeester
 • 1 intaker
 • 1 teamleider

We zijn divers, innovatief en positief. Onze kernwaarden zijn:

Wij zijn divers, innovatief en positief.
Onze kernwaarden zijn:

 • Transparantie
 • Onderscheidend vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Duurzaamheid op basis van preventieve aanpak
 • Wij hebben een nuchtere en objectieve benadering 

 

       K-illustraties-model1-5b

Methodiek

Methodiek

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken

Bij Kamers met Kansen wordt er oplossingsgericht gewerkt. Het doel is om de drempels op te lossen die de gewenste toekomst zouden kunnen belemmeren. Wij werken bij Kamers met Kansen samen met de jongeren met als doel de jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en inzetten zodat zij zelf bijdragen aan een stabiele, succesvolle toekomst waar zij trots op zijn. De benadering is positief en zonder oordeel.

Het resultaat van oplossingsgericht werken is een respectvolle coaching die werkbare oplossingen oplevert. De jongere behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

Naast het oplossingsgericht werken, is het competentiegericht werken een vaak toegepaste methode. De jongere versterkt waar hij goed in is en breidt zijn competenties gaande weg uit.

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

De zelfredzaamheidsmatrix is een instrument om zelfredzaamheid te meten en is ontwikkeld door de GGD. Aan het begin van de coaching binnen KmK wordt de situatie van onze jongeren gescoord op zelfredzaamheid via de ZRM. Tijdens en bij uitstroom van het project wordt opnieuw gescoord zodat te meten is in hoeverre de jongere is gegroeid in zijn of haar zelfredzaamheid.

Coaching

Elke jongere krijgt een vaste coach toegewezen. Onze aanpak is op maat, dus per jongere wordt er gekeken hoeveel coaching nodig is en aan welk type coaching behoefte is. De intensiteit varieert van 1 tot 4 uur in de week. Tijdens de coaching is er contact met de studie loopbaanbegeleider of mentor op school en met eventueel ander professioneel netwerk rondom de jongere. Ook het sociale netwerk is belangrijk om te blijven belichten.

 

PAP

Persoonlijk Plan

Het Persoonlijk Plan is een plan van de jongere. In dit plan staan de doelen van de jongere geformuleerd maar ook de doelen die voort zijn gekomen na het scoren van de zelfredzaamheidsmatrix. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld door de jongere tezamen met zijn/haar coach.

LOCATIES

Locaties

Kamers met Kansen biedt haar coaching voor jongeren aan op vier verschillende locaties binnen Amsterdam, te weten: Nieuw-West, Zuidoost, Oost en Zuid-Riekerhaven. Naast de sfeer die de vier buurten met zich mee dragen is er ook een verschil in de woonvorm en coaching waardoor de leefsituaties per locatie verschillen. We kunnen veelal samen met de jongere bij start van het traject de locatie kiezen die het beste bij hem of haar zal passen. Tevens geven wij de mogelijkheid aan jongeren om binnen ons project door te kunnen stromen van de ene locatie naar de andere, bijvoorbeeld wanneer jongeren in een nieuwe omgeving, op een andere manier hun competenties willen ontwikkelen.

ZUID OOST

Zuid-Oost

Kamers met Kansen Amsterdam is in het voorjaar van 2010 gestart in Amsterdam Zuidoost (Florijn) en is een samenwerking met Woningstichting Rochdale. In Amsterdam Zuidoost heeft Kamers met Kansen 7 ruime appartementen. Eén daarvan is als kantoor in gebruik zodat de jongeren gemakkelijk op hun afspraken met de coaches kunnen komen en ze ook gemakkelijk ‘zomaar’ kunnen aankloppen mochten ze daar behoefte aan hebben. In de overige 6 appartementen wonen de jongeren met 4 jongens of met 4 meiden op een woning en delen ze daar een ruime woonkamer met balkon over de volle breedte, keuken, badkamer en een toilet. De kamers variëren in grootte en ook in prijs. De prijzen van de kamers liggen tussen de € 250 en € 320. Zo kunnen de jongeren die financieel nog niet zo sterk zijn ‘klein’ beginnen en eventueel ook uiteindelijk doorgroeien naar ruimere kamers. Voor al deze kamers geldt dat de huurprijzen inclusief zijn, niet alleen wat betreft het gas, water en licht maar ook voor de gemeentelijke belastingen, internet en televisie en waterschapsbelasting. Voor deze locatie is het echter niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen.

NIEUW WEST

Nieuw-West

Na de start is Amsterdam Zuidoost zijn we in het najaar van 2011 ook in Amsterdam Nieuw-West (Osdorp) gestart in samenwerking met het ROC van Amsterdam, Woonstichting Eigen Haard en het stadsdeel Nieuw-West. In Nieuw-West wonen de jongeren ook met z’n vieren in een woning. We beschikken over 21 woningen waarvan er ook weer eentje als kantoor in gebruik is. De indeling van de woningen zijn anders dan in Zuidoost. Een woning is verdeeld in twee verdiepingen en elke verdieping telt twee kamers, 1 kleine kamer aan de galerij zijde zonder balkon en een wat grotere aan de tuinzijde met een ruim balkon. Er wordt in deze woningen geen woonkamer gedeeld en iedere kamer heeft een klein ingebouwd keukenblok. Daarnaast delen ze per verdieping een badkamer en een toilet. De prijzen zijn respectievelijk € 405 en € 435, ook hiervoor geldt dat de huurprijs volledig inclusief is. Voor deze woningen kan wel huursubsidie worden aangevraagd. 5 van de woningen zijn appartementen geschikt voor 2 personen. Daar wonen sinds 2016 jonge, schoolgaande moeders. Zij hebben hetzelfde profiel als de reguliere jongeren en zijn schoolgaand maar hebben een kind dat zij zelfstandig opvoeden. De route van aanmelding voor deze jonge, schoolgaande moeders is gelijk aan die van de reguliere jongeren. De appartementen voor de moeders hebben twee slaapkamers die de moeders delen met hun kind en een ruime woonkamer met balkon en keuken dat zij delen met hun huisgenoot.

OOST

Oost

In het voorjaar van 2013 hebben we in Amsterdam Oost (Indische Buurt) in samenwerking met de Alliantie onze derde locatie geopend. In Oost heeft Kamers met Kansen 15 appartementen en zijn er twee verschillende woonvormen: de jongeren delen met z’n tweeën een appartement of ze wonen zelfstandig in een appartement. Er zijn 2 gedeelde woningen waar de jongeren kunnen instromen die financieel nog niet zo sterk staan en zij betalen een huur van €310 inclusief, maar zonder de mogelijkheid tot huursubsidie. Daarnaast zijn er 8 woningen die gelden als woningen waar de financieel sterkere jongeren echt als zelfstandigen met nog een lichte vorm van begeleiding kunnen gaan wonen. Naast de huur van €390 (met huursubsidie) dienen deze jongeren wel hun eigen gas, water, licht en belastingen te betalen. Daarnaast zijn zij verplicht om aan de maandelijkse bewonersvergadering deel te nemen en minimaal 4 uur per maand vrijwilligers werk/activiteiten te ondernemen in de wijk.

OOST2

Omdat het team van KmK in Oost geen woning in gebruik heeft als kantoor hebben wij naast deze voorgenoemde woningen ook nog eens 5 woningen, 1 per portiek, ter beschikking gesteld voor hoofdbewoners. Deze jongeren fungeren als een direct aanspreekpunt voor de jongeren, zijn onze ogen en oren binnen de trappenhuizen en zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de leefregels. Deze jongeren krijgen in principe geen begeleiding mits er geen directe hulpvraag is, betalen hun gas, water, licht en belastingen zelf, dienen de vergaderingen bij te wonen en minimaal 4 uur bij te dragen aan het project en/of de buurt. Zijn de jongeren en de coaches na een jaar hoofdbewonerschap tevreden over hun rol, dan bestaat de mogelijkheid voor hoofdbewoners om een campuscontract te krijgen.

                                                                                                                                       

K-illustraties-model5-2b

Peer-to-Peer

Peer-to-Peer

Wij geloven dat jongeren elkaar het beste kunnen begrijpen en ondersteunen. Binnen Kamers met Kansen stimuleren we dat jongeren elkaar opzoeken en inzetten als netwerk. Dit kan heel praktisch, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die al langer bij ons wonen maar aangeven nog niet uitgeleerd te zijn en een steentje bij willen dragen, kunnen hoofdbewoner worden. Als hoofdbewoner ben je het eerste aanspreekpunt voor jongeren en onderdeel van het team. Hoofdbewoners zien wij als interne vrijwilligers. Naast de coaches en externe vrijwilligers hebben we dus ook ondersteuning in de huizen. Coaches , externe vrijwilligers en hoofdbewoners werken zo met elkaar samen om jongeren optimaal te kunnen ondersteunen met hun doelen en de leefbaarheid in de buurt te vergroten of te waarborgen.

KMK VERHALEN

KMK VERHALEN

Het verhaal van Jewita

Het verhaal van Jewita

Mijn naam is Jewita, ik ben 23 jaar oud en woon sinds 1 september 2011 bij Kamers met Kansen in Amsterdam Nieuw-west.

Sinds ik bij Kamer met kansen zit ben ik enorm gegroeid in mijn persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding die ik hier krijg zorgen ervoor dat ik mijn doelen en omstandigheden kan verbeteren. Zo heb ik de af gelopen jaren in een rustige stabiele leefomgeving kunnen werken aan het behalen van mijn MBO 4 ( Sociaal Cultureel Werk) diploma en maak ik nu een plan om aan het HBO ( Culturele Maatschappelijke Vormgeving) te beginnen.

Door samen met jongeren te wonen heb ik geleerd om samen verantwoordelijkheid te dragen voor een huis. De jongeren hier kunnen elkaar helpen daar waar nodig is, denk maar aan samen koken, samen activiteiten doen en elkaar helpen met huiswerk.

De coaches zijn er om ondersteuning te bieden bij dingen waar de jongeren weinig tot geen ervaring mee hebben. Dit kunnen sollicitaties, financiële of administratieve dingen zijn. daarnaast kunnen zij jou ook helpen bij privé omstandigheden.

Kamers met Kansen is voor mij een heel leuk en leerzaam project. Zoals ik al eerder heb aangegeven heb ik mede dankzij dit project mijn zelf kunnen ontplooien tot een stabiele zelfstandige zelfverzekerd persoon. Dit geeft project geeft jongeren de kans om het beste uit hun zelf te halen.  

Mijn leukste moment binnen Kamers met Kansen was de sport activiteit die de hoofdbewoners hebben georganiseerd voor het project. Er waren verschillende activiteiten die je kon doen en eindigden met een voetbal toernooi. Het leuke hieraan was dat bijna alle jongeren van het project deel hebben genomen aan de activiteit.

Jongere KmK Nieuw-West

Het verhaal van Steve

Het verhaal van Steve

Hey mijn naam is Steve en ik woon al ruim een jaar bij KMK. Zelf ben ik woonachtig op de locatie zuid-oost en heb het hier zeker naar mijn zin. De hulp die KMK aanbied past perfect bij mijn situatie, ze helpen je daar waar jij het nodig hebt. Dit kan zowel financiele, drugs, school of gewoon de thuis situatie zijn dat niet goed gaat. Samen met jouw coach word er gekeken naar wat jij wilt bereiken binnen dit project en helpen je om dit ook echt mogelijk te maken.

Zelf ben ik al een tijdje hoofd-bewoner binnen KMK. Wat voor mij dit inhoud is dat ik goed contact heb met mijn andere 3 mede bewoners en dat we samen met zijn 4 en overweg kunnen. Elke avond en weekend zitten we met elkaar en/of met vrienden in de woonkamer en hierdoor ontstaat er altijd een gezellige sfeer in het huis.  Het project is voor mij belangrijk omdat dit grote deels zelfstandig is en het goed is voor mij om verder te ontwikkelen, kennis en ervaring op te doen.

Jongere KmK Zuidoost

Het verhaal van Verity

Het verhaal van Verity

Wauw 19 oktober 2013, 1 van de speciaalste dagen uit mij leven !

Ik weet het nog als de dag van gister, samen met mijn huisgenoot en mijn buurmeisjes gingen wij voor het eerst onze eigen huurcontract ondertekenen. Door super veel steun van mijn omgeving kon ik op 20 oktober voor het eerst in mijn huisje slapen. Het voelde heel lang nog zo onwerkelijk om mijn eigen huisje te hebben. Ik ben KMK begonnen in de categorie zwaar, ik heb veel steun gehad aan mijn coaches. Ik leerde alles op de rails te zetten, te gaan voor mijn doelen en iets negatiefs om te zetten naar iets positiefs. Ik heb ander half jaar samen gewoond met een huisgenoot, dit was soms lastig maar over het algemeen heel gezellig. Het was toch wel fijn om thuis te komen en te weten dat er iemand was. Toch heb ik in ander half jaar tijd gestreden om een plekje helemaal voor mezelf te hebben.

Dit is me dan ook gelukt, november 2014 heb ik afscheid genomen van mijn huisgenoot (die wel mijn buurmeisje is gebleven) en kreeg ik de woning voor mezelf. Dat waardeer ik ook het meeste aan KMK denk ik, die ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan jezelf te werken zonder beoordeeld te worden. Verder vind ik de groep van KMK oost super fijn, met de buren voelt het echt alsof we 1 zijn. Hier is enige tijd overheen gegaan omdat je elkaar natuurlijk moet leren kennen, maar nu weet ik gewoon dat ik echt iets aan ze heb. Zo gaat de 1 met mij mee naar de tandarts omdat ik daar bang voor ben, terwijl ik met de ander weer lekker een avondje samen wat ga eten.

We doen dan ook zo vaak mogelijk wat leuks met elkaar, soms iets onverwachts en kleins zoals een bbq, maar ook wel eens grotere uitstapjes. Zo zijn we een nachtje naar Texel geweest, ik heb het zo leuk gehad! Het was echt 1 en al gezelligheid. Als ik KMK moet omschrijven zou ik dat doen met de volgende woorden: samenhorigheid, vertrouwen en ontwikkeling.

Jongere KmK Oost

Het verhaal van Sabrina

Het verhaal van Sabrina

Mijn naam is Sabrina, ik ben net 24 jaar geworden en ik woon in het Kamers met Kansen project in Amsterdam Nieuw-West. Ik woon hier al sinds 2011, ja dat is alweer een tijdje…

Ik ben eigenlijk per ongeluk en via via in het project Kamers met Kansen komen wonen.

Een aantal jaar geleden overleed mijn moeder, ik had een relatie en dat ging uit, en kwam dus destijds zonder woning. Een klasgenootje van de opleiding die ik toen volgde woonde bij Kamers met Kansen als maatje en vertelde mij dat er toen nog kamers vrij waren. Zij zei wel dat het moeilijk was om zomaar een kamer te krijgen omdat het een jongeren project was. Zij (Romy) regelde een gesprek voor mij op het kantoor van Kamers met Kansen. Omdat ik toen niet ergens anders heen kon, bood het project mij een tijdelijke woning aan. Ik was natuurlijk super opgelucht, mijn eerste eigen woning! Ik tekende mijn contract en haalde gelijk die maandag nog mijn sleutels op. Ik was eigenaresse van een mooie studio van 18 m2 met een balkon.

Een paar maanden later, ik zou binnenkort mijn woning moeten verlaten, maar had nog niks nieuws gevonden. Ik mocht op gesprek komen om te praten over een eventuele verlenging van mijn huurcontract. De project manager van Kamers met Kansen bood mij toen een hoofdbewonerscontract aan. Hoofdbewoner?? Ik dacht, word ik dan baas in mijn huis? Nee..

Het jongeren project Kamers met Kansen is bedoelt om jongeren die meestal veel bagage meedragen, door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een mogelijkheid te bieden zichzelf weer te plaatsten in de maatschappij. Het idee is dat jongeren, jongeren helpen. Binnen het project was er destijds een maatjes en hoofdbewoners project.

Wat werd mijn taak als hoofdbewoner?
Ik als hoofdbewoner woon nu samen met 3 andere jongeren. Wij hebben alle 4 een eigen kamer met keuken. Onze woning heeft 2 badkamers die wij delen. Het is mijn taak om een oogje in het zijl te houden. Ik stel huisregels op, dit doen wij in overleg natuurlijk. Elke 6 weken organiseert elke hoofdbewoner een huisvergadering met zijn huisgenoten. Tijdens deze vergadering bespreken wij de gang van zaken en stellen wij regels op. Als mijn huisgenoten problemen hebben of hulp nodig hebben met bijvoorbeeld school, kunnen zij altijd bij mij aankloppen.

1 keer in de 6 weken hebben alle hoofdbewoners van ons project een onderlinge vergadering. Dan bespreken wij hoe het in de huizen gaat en wat er allemaal gaande is onder de jongeren. Wij als hoofdbewoners organiseren met behulp van de coaches, evenementen. Bijvoorbeeld een voetbal toernooi voor de jongeren. Ook proberen wij problemen in het gebouw op te lossen zoals overlast, geweld, vernieling etc.

1 keer in de 6 weken krijgen de hoofdbewoners zelf coaching, omdat wij toch ook een soort van jongeren begeleiders zijn en staan in veel directer contact hebben met de jongeren. Vanuit Kamers met Kansen krijgen wij ook trainingen. Een aantal keer per jaar om ons zelf te ontwikkelen. Wij hebben bijvoorbeeld al een leiderschapstraining gehad, motiverende gesprekstechnieken en een communicatie training. Deze trainingen hebben mij persoonlijk ook echt geholpen in het dagelijks leven. Mijn algemene taak als hoofdbewoner is gewoon een rolmodel zijn voor de jongeren.

Ik werk bijvoorbeeld fulltime en daarnaast woon ik in dit project. Wonen in dit project heeft mij heel veel goede dingen gegeven. Door al de trainingen en persoonlijke coaching, ben ik als persoon heel erg gegroeid. Het idee dat ik vrijwilliger ben en iets terug doe voor deze maatschappij doet mij goed.

Mijn toekomst plan,ik woon hier nu al een tijdje en ik ben natuurlijk al een aantal jaar klaar met school. Ik werk 40 uur in de week en ik merk nu dat ik ook volwassener word. De drang naar een nieuw en groter huisje wordt ook steeds groter, ik kan eigenlijk niet wachten om weer een stapje verder te gaan. Ik heb net een nieuwe baan en ik woon hier nog met plezier, maar ik hoop stiekem toch wel echt dat ik binnenkort iets anders kan vinden. Helaas is dat nog niet zo makkelijk in Amsterdam!

Mijn mooiste momenten hier in Kamers met Kansen
Ik denk dat het mooiste moment toch wel was dat ik realiseerde dat ik eigenlijk van geluk mag spreken dat ik zo kan leven. Ik heb jongeren ontmoet, hun levensverhaal gehoord en toen werd ik toch wel goed wakker geschut. Er komen hier maandelijks nieuwe jongeren te wonen die helemaal niks hebben. Geen bed, geen deken, geen primaire levensmiddelen. Gelukkig zijn er hier bij Kamers met Kansen altijd jongeren die elkaar helpen. Er zijn altijd andere bewoners die weer hun spullen willen delen omdat zij ook weten hoe zij hier terecht kwamen. Het ontroert me om te zien dat het ook echt anders kan zijn. Dit vind ik het mooie aan Kamers met Kansen. Het project geeft de jongeren weer een kans, een kans om echt te leven.

Hoofdbewoner KmK Nieuw-West

Het verhaal van Agatha

Het verhaal van Agatha

“Bij Kamers met Kansen is een gemiddelde dag uit de week nooit hetzelfde. Ik zal de drukste dag van de week beschrijven en dat is op dit moment de woensdag. Op woensdag begin ik net zoals altijd om 10.00u. Het allereerste wat ik doe is de computer aanzetten waarna ik me zelf voorzie van een kopje thee. Ik open mijn postvak op de mail en lees de berichten die ik heb ontvangen. Daarna kijk ik welke jongere ik vandaag mag coachen. Op de woensdag hebben wij altijd een teamvergadering en om de week aansluitend casuïstiek. Als er agendapunten zijn die ik graag wil bespreken tijdens de teamvergadering dan verstuur ik deze items naar de voorzitter van de vergadering en die plaatst mijn items op de agenda. De agendapunten gaan over de stand van zaken m.b.t. de jongeren en uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen over KMK. Nadat de vergaderingen zijn geweest druppelen de jongeren die een coachingsgesprek hebben met hun coach binnen. Het leukste onderdeel van deze stage is voor mij het voeren van coachingsgesprekken. Hoe was het deze week? En hoe gaat het? zijn vragen waarop je soms een nogal verassend antwoord op krijgt. Wat je meemaakt met de jongeren en wat je leert over jezelf en het werk is elke dag weer een verassing. “

Stagiair SPH

K-illustraties-model1-6b

AANMELD

Aanmeld & intakeprocedure

Jongeren kunnen niet direct aangemeld worden bij Kamers met Kansen. De aanmeldingen lopen via de GGD van Amsterdam.
De huidige behandelaar meldt de jongere aan via Trajectus, het systeem dat de Centrale Toegang Beschermt Wonen gebruikt. De CTBW in Amsterdam geldt voor de zes regiogemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Voor meer informatie zie Centrale Toegang voor Maatschappelijke Opvang (CTMO). Ook kunt u contact opnemen met de CTMO op 020 555 59 96 . Bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 12.00. Of mail uw vraag naar informatiepuntcentraletoegang@ggd.amsterdam.nl.

Als je hier vragen over hebt kun je contact opnemen via kmkamsterdam@combiwel.nl.

Intake

Nadat een jongere is besproken in het overleg volgt een intake bij het toegewezen project. Bij Kamers met Kansen is de intake kort na de uitnodiging. De intake is gericht op specificatie van de hulpvraag. Alle leefgebieden komen in de intake aan bod. Daarnaast wordt de zelfredzaamheidsmatrix samen met de jongere ingevuld. Maximaal een week na dit gesprek krijgt de jongere te horen of hij/zij mag komen wonen.

Criteria

Criteria Kamers met Kansen:

Voor een KmK jongere geldt dat hij of zij

 • 18 tot 23 jaar is
 • een MBO-opleiding volgt of een andere volwaardige dagbesteding heeft
 • inzet toont en gemotiveerd is om trainingen te volgen en het diploma te halen
 • karakter toont: zelfstandig de verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen leven
 • volledige inzage geeft in de persoonlijke en financiële situatie
 • studiefinanciering en een ander aantoonbaar inkomen heeft om de vaste lasten te betalen
 • bij schulden de situatie onder controle kan krijgen en hij/zij schuldhulpverlening accepteert
 • door de huidige woonsituatie - buiten hun eigen schuld om - slechte schoolprestaties heeft
 • zich aan de regels houdt in het huurcontract en het begeleidingscontract

K-illustraties-model3-2b

K-illustraties-model1-7b

Exclusiecriteria

Exclusiecriteria gelden, als hij of zij:

 

 • Ernstige verslavingsproblematiek of gedragsproblematiek kent
 • Schulden heeft, die niet op korte termijn op te lossen zijn
 • Zwanger is of hoofdverantwoordelijk is als (co-) ouder voor de opvoeding van een kind
 • Complexe gedragsproblematiek vertoont
 • Ongemotiveerd gedrag toont voor begeleiding en/of in de opleiding
 • Een IQ onder de 80 (LVB)

Uitzonderingen

Uitzonderingen

Soms komt het voor dat een jongere niet aan alle voorwaarden voldoet, maar wel binnen het project past en baat heeft bij een kamer en coaching. Ook voor verwijzers vanuit andere organisaties geldt dat bij twijfel altijd contact opgenomen mag worden via: kamersmetkansen@combiwel.nl

Netwerk

Netwerk

Kamers met Kansen van Combiwel wordt voornamelijk gefinancierd door de Gemeente Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, Afdeling Jeugd. Daarnaast was Kamers met Kansen Amsterdam van september 2012 tot september 2015 onderdeel van het programma “Kansen voor Jongeren” van het Oranjefonds. Zie hieronder al onze samenwerkingspartners.

klik hier
kmk-pijl-groen

Het Leger des Heils

Dynamo

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

IPA

Veilig Thuis

Street Pro

Punt P

HvA

HvA

Leefkringhuis Noord

Puur Zuid

Rochdale

Alliantie

Eigen Haard

Orange Fonds

Veiligheidshuis

Opvoed Poli

Oost Indisch Groen

MEE amstel en zaan

Kandidaten markt

Jellinek

Inside Oost

3H Spirit

GGZ Geest

Im power

HvA BOOT

Jongeren Servicepunt Nieuw-West

Jongeren Servicepunt Nieuw-West

Inkr8

Startblok Riekerhaven

Cybersoek

Venzo

Beter Buren

Buren Netwerk

Kamers met kansen NL

Combiwel

start 2010

 Start 2010

 De start in Amsterdam Zuidoost is mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

KMK Nederland  |  Rochdale  |  Stichting Steunfonds bja-cow  |  Stichting Boschuysen  |  Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de Gemeente Amsterdam 

start 2010

Daarnaast zijn er vanaf de start tot aan nu diverse andere bronnen geweest die de verschillende locaties van Kamers met Kansen Amsterdam hebben ondersteund:

 • Zuidoost
 • DMO
 • Stadsdeel Zuidoost
 • Rochdale
 • Nieuw-West
 • DMO
 • AWBZ plus pakketmaatregel
 • Eigen Haard
 • Oranjefonds
 • Het Kansfonds
 • Oost
 • Stadsdeel Oost
 • De Alliantie

CONTACT

CONTACT

Heeft u meer informatie nodig?

Dan kunt u ons te allen tijde bereiken via: kamersmetkansen@combiwel.nl